Informačná povinnosť prevádzkovateľa

Na oboznámenie dotknutej osoby s informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov podľa § 19 Ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.

IDENTIFIKAČNÉ A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

Názov: STAY POSITIVE s. r. o. (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“)

Adresa: Šulekova 1/99, 920 03 Hlohovec

IČO: 55 837 204

Kontakt:obchod@staypositive.site

1.Úvodné ustanovenia:

1.1 Pri spracúvaní osobných údajov ste dotknutou osobou, t. j. osobou, o ktorej sú osobné údaje spracúvané.

1.2 Vaše osobné údaje môžeme spracúvať tiež v rámci plnenia povinností pre zamestnávateľa, ak ste napríklad rodinným príslušníkom zamestnanca, alebo jemu blízkou osobou.

1.3 Pri realizácii našej práce a povinností získavame vaše osobné údaje priamo od vás.

1.4 Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe osobitných právnych predpisov a účelov, ktoré sú stanovené prevádzkovateľom.

2.Poskytované informácie o spracúvaní osobných údajov

Účel: Objednávka a Predaj tovarov uzatváranie a plnenie zmlúv vrátane predzmluvných vzťahov.

Právny základ: § 13 ods.1 písmeno b) zákona č.18/2018 Z.z. – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, Obchodný zákonník č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, Občiansky zákonník č.40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov.

Osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefóne číslo,

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa : nie

Príjemcovia alebo kategória príjemcov: sprostredkovateľ firma ktorá vedie účtovnú agendu, orgány verejnej moci

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: neuskutočňuje sa

Doba uchovávania osobných údajov: 5 rokov,

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, osobné údaje musí dotknutá osoba poskytnúť inak sa nemôže zrealizovať zmluva.

Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: nie

Účel

Servis a poskytovanie služieb

Právny základ: § 13 ods.1 písmeno b) zákona č.18/2018 Z.z. – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, Obchodný zákonník č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, Občiansky zákonník č.40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov.

Osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefóne číslo,

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa : nie

Príjemcovia alebo kategória príjemcov: sprostredkovateľ firma ktorá vedie účtovnú agendu, orgány verejnej moci

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: neuskutočňuje sa

Doba uchovávania osobných údajov: 5 rokov,

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, osobné údaje musí dotknutá osoba poskytnúť inak sa nemôže zrealizovať zmluva.

Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: nie

Evidencia zástupcov dodávateľov, odberateľov a SZČO

vedenie databázy zástupcov, respektíve zamestnancov dodávateľov a odberateľov z dôvodu plnenia ich pracovných, služobných a funkčných povinností a zabezpečenia plynulých dodávateľsko-odberateľských vzťahov. Príprava a vedenie dodávateľsko – odberateľských vzťahov so samostatne zárobkovo činnými osobami. V rámci predmetnej agendy sú vedené zmluvné vzťahy, faktúry a objednávky, evidencia dodávok a odberov tovarov, služieb a pod.

Právny základ: § 13 ods.1 písmeno b) zákona č.18/2018 Z.z. – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy a Obchodný zákonník č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Osobné údaje: titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefóne číslo,

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa : nie

Príjemcovia alebo kategória príjemcov: sprostredkovateľ firma ktorá vedie účtovnú agendu, orgány verejnej moci

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: neuskutočňuje sa

Doba uchovávania osobných údajov: 5 rokov,

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, osobné údaje musí dotknutá osoba poskytnúť inak sa nemôže zrealizovať zmluva.

Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: nie

Evidencia reklamácií

Právny základ: § 13 Ods.1 písmeno c) zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov– spracúvanie je nevyhnutné podľa osobitného predpisu: Obchodný zákonník č.513/1991, Zákon o ochrane spotrebiteľa č.250/2007

Osobné údaje: osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu: titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, adresa dodania tovaru (ak je iná ako adresa bydliska) e-mailová adresa, telefóne číslo.

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa : nie

Príjemcovia alebo kategória príjemcov: orgány verejnej moci

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: neuskutočňuje sa

Doba uchovávania osobných údajov: 5 rokov,

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, osobné údaje musí dotknutá osoba poskytnúť inak sa nemôže vybaviť reklamácia.

Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: nie

Vedenie účtovnej agendy.

Účelom spracúvania osobných údajov je spracúvanie objednávok, došlých faktúr a fakturácia odberateľom, styk s bankou, vedenie pokladne, zabezpečovanie hotovostných príjmov a výdavkov, skladové hospodárstvo, evidencia investičného majetku (vrátane automatického odpisovania) a drobného majetku, vedenie jednoduchého/podvojného účtovníctva organizácie.

Právny základ: §13 ods. 1 písmeno c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov,

Osobné údaje: bežné identifikačné a kontaktné údaje, ekonomické a iné osobné údaje nevyhnutné pre riadne vedenia účtovnej agendy,

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa : nie

Príjemcovia alebo kategória príjemcov: sprostredkovateľ firma ktorá vedie účtovnú agendu, orgány verejnej moci

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: neuskutočňuje sa

Doba uchovávania osobných údajov: podrobnejšie v „Registratúrnom poriadku“

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, osobné údaje musí dotknutá osoba poskytnúť inak nemôže byť vedená účtovná agenda podľa platných zákonov.

Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: nie

Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: nie

Zapamätanie si platobnej karty

Registrovaný zákazník ktorý uviedol pri nákupe údaje z platobnej karty a chce aby si e-shop údaje zapamätal aby zákazník pri nasledovnom nakúpe nemusel vyplňovať údaje z platobnej karty.

Právny základ: § 13 Ods.1 písmeno a) zákona č.18/2018 Z.z. – dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.

Osobné údaje: údaje z platobnej karty

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa : nie

Príjemcovia alebo kategória príjemcov: nie sú.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: neuskutočňuje sa

Doba uchovávania osobných údajov: 5 rokov, podrobnejšie v „Registratúrnom poriadku“

Poskytovanie osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou, osobné údaje nemusí dotknutá osoba poskytnúť.

Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: nie

Zasielanie informácií (zasielanie newsletterov)

Právny základ: § 13 Ods.1 písmeno a) zákona č.18/2018 Z.z. – dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.

Osobné údaje: adresa, e-mailová adresa.

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa : nie

Príjemcovia alebo kategória príjemcov: nie sú.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: neuskutočňuje sa

Doba uchovávania osobných údajov: 5 rokov, podrobnejšie v „Registratúrnom poriadku“

Poskytovanie osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou, osobné údaje nemusí dotknutá osoba poskytnúť.

Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: nie

Propagácia vlastných služieb.

Právny základ: § 13 Ods.1 písmeno f) zákona č.18/2018 Z.z. – spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa.

Osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa : áno

Príjemcovia alebo kategória príjemcov: nie sú.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: neuskutočňuje sa

Doba uchovávania osobných údajov: 5 rokov, podrobnejšie v „Registratúrnom poriadku“

Poskytovanie osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou, osobné údaje nemusí dotknutá osoba poskytnúť.

Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: nie

Marketingová komunikácia so súčasným a bývalým klientom.

Právny základ: §13 Ods.1 písmeno f) zákona č.18/2018 Z.z. – spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa.

Osobné údaje: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefóne číslo

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa : áno

Príjemcovia alebo kategória príjemcov: nie sú.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: neuskutočňuje sa

Doba uchovávania osobných údajov: 5 rokov, podrobnejšie v „Registratúrnom poriadku“

Poskytovanie osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou, osobné údaje nemusí dotknutá osoba poskytnúť.

Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: nie

Prevádzkovanie internetovej stránky.

Právny základ: §13 ods.1 písmeno f) zákona č.18/2018 Z.z. – spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa

Osobné údaje: fotografické záznamy a video záznamy a ďalšie osobné údaje nevyhnutné pre propagáciu prevádzkovateľa a ním poskytovaných služieb.

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa : áno

Príjemcovia alebo kategória príjemcov: sprostredkovateľ správca internetovej stránky

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: neuskutočňuje sa

Doba uchovávania osobných údajov: 5 rokov, podrobnejšie v „Registratúrnom poriadku“

Poskytovanie osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou, osobné údaje nemusí dotknutá osoba poskytnúť.

Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: nie

Cookies

Malé množstvo stavových dát. Naša stránka používa na svoju prevádzku iba funkčné cookies ktoré sú nevyhnutné na správne fungovanie stránky. Viac informácií o spracovaní cookies nájdete v dokumente „ Zásady používania súborov cookies“ .

Právny základ: § 13 Ods.1 písmeno a) zákona č.18/2018 Z.z. – dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.

Osobné údaje: online identifikátory a iné osobné údaje nevyhnutné pre správne fungovanie internetovej stránky a pre jej optimalizáciu , cookies

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa : nie

Príjemcovia alebo kategória príjemcov: sprostredkovateľ správca internetovej stránky

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: neuskutočňuje sa

Doba uchovávania osobných údajov: 13 mesiacov,

Poskytovanie osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou, osobné údaje nemusí dotknutá osoba poskytnúť.

Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: nie

Uplatňovanie práv dotknutých osôb

Vybavovanie žiadostí fyzických osôb smerujúcich k uplatňovaniu ich práv ako dotknutých osôb v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rad (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Právny základ: §13 Ods. 1 písmeno c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu Zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov

Osobné údaje: identifikačné a kontaktné údaje, ďalšie osobné údaje nevyhnutné pre vybavenie žiadosti dotknutej osoby

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa : nie

Príjemcovia alebo kategória príjemcov: orgány verejnej moci,

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: neuskutočňuje sa

Doba uchovávania osobných údajov: 5 rokov podrobnejšie v „Registratúrnom poriadku“

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, osobné údaje musí dotknutá osoba poskytnúť inak nebudú uplatnené jej práva.

Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: nie

Kontaktný formulár.

Právny základ: § 13 ods. 1 písmeno a) spracúvanie osobných údajov na základe súhlasu dotknutej osoby Zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov

Osobné údaje: titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefóne číslo,

Príjemcovia alebo kategória príjemcov: nie sú,

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: neuskutočňuje sa

Doba uchovávania osobných údajov: 2 roky

Poskytovanie osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou, osobné údaje nemusí dotknutá osoba poskytnúť ale potom nie je možné splniť funkciu kontaktného formulára.

Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: nie

Právna agenda

A teda spracúvanie a uchovávanie osobných údajov pre potreby budúcich sporov.

Právny základ: §13 ods.1 písmeno f) zákona č.18/2018 Z.z. – spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa

Osobné údaje: identifikačné a kontaktné údaje, ďalšie osobné údaje nevyhnutné pre vybavenie sporu

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa : áno

Príjemcovia alebo kategória príjemcov: sprostredkovateľ správca internetovej stránky

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: neuskutočňuje sa

Doba uchovávania osobných údajov: 5 rokov, podrobnejšie v „Registratúrnom poriadku“

Poskytovanie osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou, osobné údaje nemusí dotknutá osoba poskytnúť.

Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: nie

3.Bezpečnostné opatrenia

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Aby sme zamedzili neoprávnenému prístupu a zneužitiu vašich osobných údajov, zaviedli sme primerané opatrenia ako technického, tak organizačného rázu ktoré sú podrobne uvedené vo Vnútornej (bezpečnostnej) smernici. S vašimi osobnými údajmi pracujú len poučené osoby.

4.Práva dotknutých osôb

4.1. Odvolať súhlas – v prípadoch, keď Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na e-mailovej adrese, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu, alebo osobne v predajni. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

4.2. Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

4.3. Právo na opravu – prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

4.4. Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo požiadať nás o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

4.5. Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

4.6. Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, pre tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, v ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

4.7. Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, že nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

4.8. Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 Ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

Na ďalšie otázky ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov radi odpovieme po vyžiadaní na e-mailovej adrese prevádzkovateľa.